REGULAMIN

Świadczenia usługi – Sesja przytulania

 

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa warunki i zasady świadczenia usługi „Sesja Przytulania”, świadczonej przez spółkę Fenomeno sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000550399,
  posiadającej nr NIP: 5213690132 (zwanej dalej: „Usługodawcą”).
 2. Dane kontaktowe oraz inne istotne informacje o Usługodawcy:
  • Strona internetowa: www.przytulanie.pl (dalej: „Strona internetowa”);
  • telefon kontaktowy: +48 733 962 033 (dalej: „Telefon”);
  • adres e-mail do kontaktu: kontakt@przytulanie.pl (dalej: „E-mail”);
  • nr rachunku bankowego: 82 1050 1012 1000 0090 3054 1891 (dalej: „Rachunek bankowy”).
  • lokal, w którym świadczona jest usługa: miejsce wykonania usługi wskazane Klientowi po dokonaniu Rezerwacji (dalej: „Lokal”)
 3. Istotą usługi (zwanej dalej: „Usługą” lub „Sesją przytulania” lub „Sesją”) jest zaspokojenie potrzeby bliskości z drugim człowiekiem oraz umożliwienie Klientowi skorzystania z dobroczynnego wpływu, jaki daje dotyk z drugim człowiekiem. W ramach Usługi profesjonalny personel Usługodawcy – określany dalej jako „Przytulacz”, zapewnia Klientowi przyjacielski, troskliwy dotyk, platoniczne przytulanie, ciepło, uwagę, czy akceptację, bądź po prostu swoją obecność lub inne czynności o charakterze platonicznym.
 4. Usługa nie ma charakteru erotycznego, lecz tylko i wyłącznie platoniczny. Zarówno Klient, jak i Przytulacz podczas całej Sesji Przytulania pozostają ubrani.
 5. Zawarcie umowy między Usługodawcą, a Klientem (zwanej dalej: „Umową”) następuje w Lokalu w którym świadczona jest Usługa, w chwili złożenia przez Klienta podpisu na formularzu o którym mowa w § 3 Regulaminu (zwany dalej: „Formularzem”), na warunkach określonych niniejszym Regulaminem. Umowa zostaje zawarta pod warunkiem uiszczenia pełnej ceny za Usługę. Dla uniknięcie wątpliwości wskazuje się, że dokonanie rezerwacji telefonicznej bądź za pośrednictwem Strony internetowej jest jedynie czynnością techniczną, pomocniczą i samo w sobie nie stanowi zawarcia Umowy. Podobnie dokonanie przedpłaty przy pomocy przelewu bądź płatności internetowych (typu PayU, mPay, Przelewy24 i inne) służy jedynie do rezerwacji terminu Sesji Przytulania. Umowa nie jest umową zawieraną na odległość, ani umową zawieraną poza lokalem przedsiębiorstwa.
 6. „Klientem” może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, jeżeli nie posiada przeciwskazań do uczestnictwa w Sesji przytulania (fizycznych, psychicznych, zdrowotnych) oraz akceptuje zasady określone w niniejszym Regulaminie, a także jest świadoma charakteru Usługi, w tym jej wyłącznie platonicznego oraz aseksualnego charakteru. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zweryfikowania podanych przez Klienta danych osobowych z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości Klienta. Obsługa usługodawcy jest uprawniona do żądania od Klienta okazania dokumentu tożsamości do wglądu.
 7. Przed zawarciem Umowy Klient zobowiązany jest do wnikliwego zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Regulamin dostępny jest na Stronie internetowej Usługodawcy oraz w Lokalu. Podpisując Formularz Klient składa oświadczenie, iż zapoznał się z jego treścią i w pełni akceptuje warunki zawartej Umowy.

 

§2
Rezerwacja i Cena

 1. Rezerwację Sesji można dokonać poprzez Stronę internetową, mailowo, telefonicznie lub osobiście w Lokalu.
 2. Dokonując rezerwacji Klient zobowiązany jest podać Usługodawcy następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu; metoda płatności, wybrana data i godzina Sesji.
 3. W przypadku dokonania rezerwacji za pośrednictwem Strony internetowej lub mailowo Klient otrzyma jej potwierdzenie na wskazany przez siebie adres e-mail. Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo o niedostępności danego terminu lub też o ewentualnych zmianach terminu lub odwołania Sesji.
 4. Skorzystanie z Usługi wymaga uprzedniego uiszczenia ceny wskazanej w aktualnym cenniku Usługodawcy, dostępnym na Stronie internetowej oraz w Lokalu. Ceny wskazane w Cenniku są cenami brutto – zawierają w sobie wszelkie podatki i opłaty.
 5. Zapłaty Ceny można dokonać przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany w mailu podczas zapisu. Zapłata przelewem dokonana przed podpisaniem Formularza w Lokalu, ma charakter opłaty rezerwacyjnej, służącej potwierdzeniu rezerwacji. Jest ona zaliczana na poczet Ceny w momencie podpisania Formularza przez Klienta.
 6. W przypadku anulowania rezerwacji Klient otrzyma zwrot uiszczonej tylko w sytuacji poinformowania Usługodawcy o tym fakcie – poprzez przesłanie wiadomości na E-mail Usługodawcy, co najmniej 24 godzin przed terminem Sesji. W przypadku niestawienia się w terminie na Sesję Przytulania uiszczona przez Klienta opłata nie podlega zwrotowi.
 7. Termin realizacji usługi wynosi 30 dni od momentu uiszczenia opłaty rezerwacyjnej. Po tym okresie rezerwacja jest uznana za niestawienie się klienta w terminie na Sesję Przytulania i opłata za nią nie podlega zwrotowi.
 8. Usługodawca zachowuje prawo do wprowadzenia rabatów, upustów lub innych preferencyjnych stawek, czy różnicowania cen ze względu na metodę dokonania płatności, termin dokonania rezerwacji, ilość wykupionych spotkań itp. Organizator może prowadzić sprzedaż kuponów podarunkowych lub voucherów.
 9. Informacje o aktualnych cenach i promocjach będą udostępniane na Stronie internetowej oraz w Lokalu. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu.
 10. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji – na podstawie rękojmi, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa wynikającymi m.in. z ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. z późn. zm.) oraz kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. z późn. zm.). Reklamacje mogą być składane Usługodawcy na adres E-mail lub na piśmie – na adres rejestrowy Usługodawcy – wskazany w § 1 Regulaminu.Usługodawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, w formie wiadomości e-mail lub w formie pisemnej.
 11. Usługodawca, przed wykonaniem Usługi zastrzega sobie prawo do dokonania dodatkowej weryfikacji lub rozmowy z Klientem (w tym także telefonicznej), w celu ustalenia czy Klient rozumie w pełni ideę oraz akceptuje zasady Sesji Przytualnia. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę wątpliwości w tym zakresie, a w szczególności co do możliwości przeprowadzenia Sesji w sposób bezpieczny dla Klienta lub też dla Przytulacza – Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi. W takim wypadku uiszczona przez Klienta Cena podlega zwrotowi.

 

§3
Sesja przytulania

 1. Usługa świadczona jest w ramach tzw. Sesji przytulania (zwanych dalej: „Sesją”), które odbywają się w Lokalu. Usługodawca w wyjątkowych wypadkach dopuszcza świadczenie Usługi w innym miejscu niż Lokal, w tym w domu bądź innym miejscu wskazanym przez Klienta – pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia zasad świadczenia takiej Usługi z Usługodawcą.
 2. Klient zobowiązany jest do pojawienia się w Lokalu z odpowiednim wyprzedzeniem (minimum 15 minut przed godziną rozpoczęcia Sesji), w czasie którego: wypełni Formularz, zostanie zapoznany z szczegółowymi zasadami obowiązującymi w czasie Sesji oraz będzie miał możliwość przygotowania się do Sesji.
 3. Czas trwania sesji wynosi minimalnie 30 minut. Spóźnienie się na sesję przez Klienta lub jej wcześniejsze zakończenie nie powoduje obniżenia Ceny. Spóźnienie Klienta nie powoduje też wydłużenia czasu trwania Sesji.
 4. Wypełnienie Formularza jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z Usługi. Formularz zawiera informacje i dane niezbędne do prawidłowego wykonania Usługi, a także zawiera szereg ważnych dla Usługodawcy informacji, w tym w zakresie przeciwskazań fizycznych lub psychicznych do skorzystania z Usługi.
 5. W treści Formularza, lub w razie takiej potrzeby w dodatkowym załączniku Klient opcjonalnie może wpisać takie aktywności, które chciałby wykonać podczas sesji, jak również takie aktywności, które w jego ocenie są niedopuszczalne – co pozwoli Przytulaczowi lepiej poznać oczekiwania lub ograniczenia Klienta.
 6. O ile Klient nie wyraził odmiennych preferencji, w ramach Sesji dozwolone są następujące aktywności:
  • dotyk o charakterze platonicznym,
  • przytulanie w różnych pozycjach i konfiguracjach w różnych pozycjach;
  • obejmowanie, głaskanie, trzymanie za dłonie, delikatny masaż.
  • każda inna aktywność o charakterze platonicznym, jeżeli zgadzają się na nią Klient oraz Przytulacz (np. słuchanie muzyki, czytanie, granie w gry, opowiadanie historii, taniec itp.);
 7. Niezależnie od preferencji, czy oczekiwań Klienta, bezwzględnie zakazane są:
  • dotyk lub inna aktywność (np. całowanie, pieszczoty) o charakterze erotycznym czy seksualnym, w tym w szczególności dotyk w miejscach intymnych;
  • jakiekolwiek zachowania mogące wywołać podniecenie u siebie lub drugiej osoby. W przypadku pojawienia się podniecenia seksualnego Klient oraz Przytulacz zobowiązani są do powstrzymania tej reakcji (np. poprzez zmianę pozycji);
  • robienie zdjęć lub utrwalanie Sesji czy Lokalu, w jakikolwiek sposób (audio/video) bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Przytulacz nie jest osobą uprawnioną do wyrażenia zgody w imieniu Usługodawcy;
  • bycie pod wpływem lub spożywanie w trakcie Sesji alkoholu, narkotyków lub jakichkolwiek innych substancji odurzających, czy psychoaktywnych;
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usługi, bez prawa do zwrotu Ceny, w każdym czasie, jeżeli Klient naruszy zasady określone w Regulaminie, w tym zasady określone w punkcie 7 lub 9 lub będzie stwarzał zagrożenie dla siebie, Przytulacza lub personelu Usługodawcy, a także jeżeli pomimo upomnienia nie będzie się stosował do poleceń obsługi lub Przytulacza.
 2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa, higieny, a także komfortu i najwyższego zadowolenia Klienta Usługodawca wprowadza następujące zasady obowiązujące podczas Sesji:
  • Wszystko co ma miejsce w trakcie Sesji odbywa się za obopólną zgodą Klienta i Przytulacza, którzy szanują się wzajemnie i nie przekraczają granic kontaktu wyznaczanych przez drugą stronę.
  • Zadaniem Przytulacza jest dbanie o komfort Klienta. W tym celu prowadzi on z Klientem rozmowę, zadaje pytania o potrzeby i oczekiwania oraz stara się dostosować przebieg Sesji do Klienta. Przytulacz dba o ciepłą, przyjazną atmosferę pełną akceptacji, otwartości i zrozumienia.
  • Niezależnie od powyższego Klient jest świadomy i godzi się na to, że pewnego rodzaju aktywności mogą nie być akceptowane przez Przytulacza, co zobowiązuje się uszanować.
  • Jeśli jakaś aktywność nie odpowiada, czy to Klientowi, czy Przytulaczowi lub przekracza wyznaczone granice – daje ona drugiej stronie wyraźny sygnał informując o swoim dyskomforcie.
  • Ze względu na bliski kontakt podczas sesji przed wizytą zarówno Klient, jak i Przytulacz są zobowiązani założyć czyste ubrania (wolne od zapachu potu, dymu papierosowego itp.), a także umyć ciało i zęby oraz unikać używania mocnych perfum. W razie potrzeby Usługodawca zapewnia możliwość wzięcia prysznica w Lokalu. Sesja odbywa się w ubraniach.
  • W wyjątkowych przypadkach, zarówno Przytulacz, jak i obsługa Usługodawcy mają prawo przerwania Sesji – w szczególności w sytuacji zagrożenia.
  • Ze względu na bezpieczeństwo Przytulaczy, w razie niebezpieczeństwa, zachowują oni prawo do zastosowania środków obrony koniecznej lub wezwania ochrony.
 3. Usługodawca oświadcza, iż dochował staranności, aby w związku ze świadczeniem usługi Klient nie został narażony na jakiekolwiek negatywne skutki sesji. Usługodawca zapewnia, iż Przytulacze są osobami z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem.
 4. Niezależnie od powyższego Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za działania Przytualczy, które naruszają zasady świadczenia Usługi określone przez Usługodawcę lub za szkody powstałe wskutek okoliczności o których Przytulacze nie poinformowali Usługodawcy lub zataili przed nim pewne fakty.
 5. Klient bierze udział w Sesji na własną odpowiedzialność, wyraża zgodę na wszelkie podjęte w jej trakcie czynności, a także jest świadomy ich wpływu na stan swojego zdrowia.
 6. Usługa nie może być zrealizowana dla osób cierpiących na jakiekolwiek choroby, które mogą być przenoszone poprzez kontakt ze skórą lub drogą kropelkową w szczególności: wirusowe zapalenie wątroby typu A, zakażenie gronkowcem złocistym, wirusowe zakażenie przewodu pokarmowego (grypa żołądkowa), zatrucia pokarmowe i zakażenie Salmonellą i Shigellą, zakażenia pasożytnicze, w tym m.in.: tasiemiec, glista ludzka czy owsiki, angina, grypa bostońska, świnka, odra, różyczka, świerzb bądź wszawica.
 7. Klient jest świadomy, iż Sesja przytulania nie jest wskazana osobom cierpiącym na: zaburzenia psychiczne i fobie, wobec czego Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się stanu zdrowia Klienta, wynikające z uczestnictwa w Sesji, który cierpi na w/w. przypadłości.
 8. Usługodawca nie ponosi on odpowiedzialności za utracone rzeczy Klientów, jeżeli nie zostały one pozostawione w wyznaczonych do tego miejscach w Lokalu.
 9. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe z jego winy w Lokalu lub w mieniu Usługodawcy.

 

§4
Dobra osobiste i dane osobowe

 1. Klient rozumie i akceptuje to, że niektóre aktywności podejmowane w ramach Usługi, w tym w szczególności dotyk z Przytulaczem, mogą uchodzić za naruszające jego dobra osobiste.
 2. Z tych względów Klient – podpisując Formularz – dodatkowo, w sposób bezpośredni i jednoznaczny wyraża zgodę na podejmowanie czynności zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz treścią Formularza, w którego treści lub dołączonym do niego załączniku wskazano m.in. listę dozwolonych oraz zakazanych aktywności.
 3. Powyższa zgoda wyłącza bezprawny charakter aktywności podejmowanych w ramach Usługi, a Klient dobrowolnie i z pełną świadomością rezygnuje z dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych, zarówno od Usługodawcy jak i od Przytulacza.
 4. Klient jest świadomy, iż do prawidłowego wykonania Usługi, a także w celu zapewnienia zarówno Klientowi, jak i Przytulaczowi bezpieczeństwa, konieczne jest przekazanie Usługodawcy swoich danych osobowych, w tym danych o stanie zdrowia oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych osobowych. Usługodawca ma prawo do weryfikacji podanych przez Klienta danych, poprzez m.in. żądanie okazania dowodu osobistego przez Klienta.
 5. Administratorem danych osobowych Klienta jest Usługodawca (zwany dalej także „Administratorem”).
 6. Dane osobowe Klientów zbierane są w celu realizacji Umowy, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 7. Odbiorcami danych osobowych Klientów internetowego mogą być: Przytulacz lub inny personel Usługodawcy, jeżeli jest to konieczne dla prawidłowego wykonania Umowy. W przypadku Klienta, który dokonuje rezerwacji przez Stronę internetową Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta podmiotowi, który obsługuje system rezerwacji on-line. W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności.
 8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie lub Formularzu danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy.

 

§5
Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 30.10.2017 roku.
 2. Usługodawca uprawniony jest do zmiany regulaminu. W takim wypadku do Umów stosuje się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie jej zawarcia.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta, jako konsumenta, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 1. Klient, jako konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Usługodawcą.
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Usługodawcą.
  • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie, Konsumentów Polskich).
 2. Klient, jako konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.